პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants
ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ვიდეო ლექციების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://accaonline.ge/

2017 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია შეგიძლიათ დაიწყოთ 2017 წლის 1 თებერვლიდან.

ვიდეო ლექციები ჩაირთვება 2017 წლის 15 თებერვლიდან.

ამ ეტაპზე ვიდეო ლექციები გვაქვს შემდეგ წიგნებში: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.

ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია აქტიურია ერთი სემესტრის პერიოდში. როგორც კი სემესტრი დასრულდება, გამოცდების ბოლოს, რეგისტრაცია უქმდება, და მომდევნო სემესტრისთვის რეგისტაცია კვლავ თავიდან უნდა გაიაროთ.

ვიდეო ლექციების გადასახადები იგივეა, რაც მითითებულია ლექციებში სავალდებულო გადასახადებში.


გადასახადების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ლექციებში.

შუალედურების და გამოცდების განრიგი იხილეთ შუალედურები  გამოცდები

თუ რომელი თავები შევა I და II შუალედურებზე იხილეთ აქ.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge