პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ვიდეო ლექციების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://accaonline.ge/

2018 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია შეგიძლიათ დაიწყოთ 2018 წლის 1 თებერვლიდან.

ვიდეო ლექციები ჩაირთვება 2018 წლის 15 თებერვლიდან.

ამ ეტაპზე ვიდეო ლექციები გვაქვს შემდეგ წიგნებში: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.

ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია აქტიურია ერთი სემესტრის განმავლობაში. როგორც კი სემესტრი დასრულდება, გამოცდების შემდგომ, რეგისტრაცია უქმდება, და მომდევნო სემესტრისთვის რეგისტაცია კვლავ თავიდან უნდა გაიაროთ.

ვიდეო ლექციების გადასახადები იგივეა, რაც მითითებულია ლექციებში სავალდებულო გადასახადებში.


გადასახადების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ლექციებში.

შუალედურების და გამოცდების განრიგი იხილეთ შუალედურები  გამოცდები

თუ რომელი თავები შევა I და II შუალედურებზე იხილეთ აქ.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode