პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
თავისუფალი მსმენელის სტატუსით ინსტიტუტის ლექციებზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს ეკონომიკური განათლება ან სურს უბრალოდ მოისმინოს რომელიმე წიგნის ლექციები.

ამ შემთხვევაში ზემოთ აღნიშნული პირი ვერ მიიღებს ინსტიტუტის სერთიფიკატს, რომელიც გაიცემა მხოლოდ ACCA პროგრამის 14-ვე წიგნის ლექციების მოსმენის და გამოცდების ჩაბარების შედმეგ.

ლექციებზე დასწრების სურვილის შემთხვევაში აღნიშნული პირი უნდა მოვიდეს ინსტიტუტის ადმინისტრაციაში და დაწეროს განცხადება. ამ შემთხვევაში იგი იხდის ლექციის საფასურს, 400 ლარს. შეღავათი, რომელიც ვრცელდება ინსტიტუტის სტუდენტზე (ანუ ერთი და იგივე წიგნის ლექციაზე განმეორებით დასწრების შემთხვევაში იგი იხდის ლექციის საფასურის ნახევარს), არ ვრცელდება თავისუფალ მსმენელზე. ანუ თავისუფალი მსმენელი კვლავ 400 ლარს გადაიხდის ლექციაზე განმეორებით დასწრების შემთხვევაშიც.

თავისუფალ მსმენელს ასევე შეუძლია მოისმინოს ვიდეო ლექციები. 

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode