პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
* * * * * * * * * * * * * * * * 
ელექტრონული წიგნები:

F4 ქართული ბიზნესსამართალი
* * * * * * * * 
პროფესიული სერთიფიცირების ქართული პროგრამის წიგნებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ

III ეტაპში შემდეგი წიგნები ჩანაცვლდა ან შეიცვალა ქვემოთ მითითებული წიგნებით:

1. 3.1 წიგნი შეიცვალა P7 წიგნით 2012 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან;

2. 3.3 წიგნი ჩანაცვლდა P1 წიგნით 2012 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან;

3. 3.7 წიგნი შეიცვალა P4 წიგნით 2012 წლის შემოდგომის სემესტრიდან;

4. 3.5 წიგნი შეიცვალა P3 წიგნით 2014 წლიდან.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy