პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი


შუალედურების განრიგში შესაძლებელია რომელიმე წიგნის ტესტირების თარიღი შეიცვალოს, ამიტომ აუცილებლად გადაამოწმეთ ჩვენს საიტზე.

შუალედურ ტესტირებაზე დასწრება ხდება განცხადების საფუძველზე (ეს არ ეხება მიმდინარე სტუდენტებს). განცხადება უნდა დაიწეროს მინიმუმ ერთი კვირით ადრე შუალედურის თარიღამდე.
განცხადების დასაწერად მობრძანდით ადმინისტრაციის შენობაში (წერეთლის 61).

ყოველ სემესტრში ტარდება ორი შუალედური ტესტირება: I შუალედური და II შუალედური.
დადებითი ქულებია 5-10 ქულა, რომელიც გამოითვლება მიღებული ქულების პროცენტებით.

შუალედური ქულები სტუდენტს ენახება, სანამ ინსტიტუტის საბოლოო გამოცდაში დადებით შედეგს არ მიიღებს.

თუ სტუდენტი რომელიმე მომდევნო სემესტრში კვლავ განმეორებით გაივლის შუალედურ ტესტირებებს, მას უნარჩუნდება უახლესი შედეგები, მიუხედავად იმისა, უარყოფითია თუ შედარებით დაბალი ეს უახლესი ქულები.


====================================================ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy