პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ACCA-ს პროგრამის ინგლისურენოვან სექტორზე დარეგისტრირების მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ:
დარეგისტრირება ხდება Online:


Go here to become a student


YOUR SUPPORTING DOCUMENTS

In order to complete the application you will need to provide the following:

 • proof of any qualifications
 • proof of identity
 • passport-style photograph.

If you choose to apply online and upload your documents, you will need to complete your application by making your payment by credit/debit card.

Please note that each document file size must not exceed 2 MB. A maximum of 20 files may be uploaded. Permitted file types include:

 • Plain text files (TXT format)
 • Microsoft Word (DOC format)
 • Microsoft Excel (XLS format)
 • Images (in BMP, GIF, JPEG or TIFF format)
 • Adobe PDF.

If you choose to apply online and post your documents, then you may complete your application by using any of the following methods of payment:

 • credit/debit card
 • cheque
 • banker's draft
 • postal order.

HOW TO APPLY

The quickest and easiest way is via ACCA online registration - it should take you no more than 10 minutes to complete. Applying online also allows you to upload all your supporting documents. This means your ACCA application will be processed much quicker and you will know at which level you can start your studies shortly after submitting your application.

FIND YOUR SAVED APPLICATION

You can save your part-completed application at any time and return to it later. To return to a saved application you will need to enter your ACCA reference number. This will have been emailed to you when you saved your application.

Authorized center for computer based examinations in Tbilisi here

***************************************************************************************ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy