პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ინგლისური სექტორის სტუდენტებმა მომავალში ყველა საჭირო ინფორმაცია უნდა მოიძიონ ქვემოთ მითითებულ საიტზე:

www.accaglobal.com

Authorized center for computer based examinations in Tbilisi here

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy