პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

PDF პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტსა და
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას შორის
გაფორმებული მემორანდუმი ჩათვლების შესახებ


მემორანდუმით სარგებლობის შემთხვევაში (ბაფის ქულის გადმოტანისას) გთხოვთ მოგვმართოთ არა უგვიანეს 30 დღისა ბაფის გამოცდების დასრულების შემდეგ.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy