პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორიინსტიტუტის გამოცდების შედეგები ქვეყნდება შუალედურების გარეშე.

ჯამური ქულები უნდა ნახოთ ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზაში საკუთარ გვერდზე . ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა


ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ინსტიტუტის გამოცდებში, ვისაც მიღებული აქვს 40 ქულაზე ნაკლები, მას მონაცემთა ბაზაში სემესტრული გამოცდის ქულად ჩაეწერება 1 ქულა, რადგანაც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ არის გადალახული.

ჩაბარებულად ითვლება საგანი, როდესაც ჯამურ ქულაში (შეფასებაში) გიწერიათ 50 ქულა.

ჩაჭრილ სტუდენტებს (რომლებმაც ინსტიტუტის გამოცდაზე მიიღეს 35-49 ქულების შუალედში, თუ ბაფის გამოცდაზე გავლენ და დადებით შედეგს მიიღებენ) შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ ინსტიტუტის ადმინისტრაციას და ბაფის ქულა გადმოიტანონ ინსტიტუტის გამოცდის ქულად (მემორანდუმი ჩათვლების შესახებ გაფორმებულია 2015 წლის მაისიდან). განცხადება უნდა შემოიტანოთ არაუგვიანეს 30 დღისა ბაფის გამოცდების დასრულების შემდეგ. იხ. მემორანდუმი.

იხილეთ 
ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ: 
შინაგანაწესი===============================================


საგამოცდო ნიმუშები:


I ეტაპიF2 მენეჯერული აღრიცხვა (10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანები)
F2 მენეჯერული აღრიცხვა (10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანების პასუხები)


F3 ფინანსური აღრიცხვა (10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანები)
F3 ფინანსური აღრიცხვა (10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანების პასუხები)


II ეტაპი


F6 საგადასახადო დაბეგვრა (ამოხსნილი ნიმუშები)
F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F6 მოგების გადასახადი „ესტონური მოდელი“
F6 მოგების დეკლარაცია „ესტონური მოდელი“ (ამოხსნით)
სხვა საგამოცდო ნიმუშები იხილეთ აქ.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo -->
404
echostrophy