პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants

ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი


PDF ინსტიტუტის გამოცდების განრიგი, იანვარი 2018

PDF ინსტიტუტის გამოცდების შედეგები, იანვარი 2018

PDFგამოცდების შედეგების განხილვის გრაფიკი, 2018 იანვარიინსტიტუტის გამოცდების შედეგები ქვეყნდება შუალედურების გარეშე.

ჯამური ქულები უნდა ნახოთ ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზაში საკუთარ გვერდზე . ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა


ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ინსტიტუტის გამოცდებში, ვისაც მიღებული აქვს 40 ქულაზე ნაკლები, მას მონაცემთა ბაზაში სემესტრული გამოცდის ქულად ჩაეწერება 1 ქულა, რადგანაც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ არის გადალახული.

ჩაბარებულად ითვლება საგანი, როდესაც ჯამურ ქულაში (შეფასებაში) გიწერიათ 50 ქულა.

სტუდენტებს (რომლებაც ინსტიტუტის გამოცდაზე მიიღეს 35-49 ქულების შუალედში, თუ ბაფის გამოცდაზე გავლენ და დადებით შედეგს მიიღებენ) შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ ინსტიტუტის ადმინისტრაციას და ბაფის შედეგი გადმოიტანონ ინსტიტუტის გამოცდაზე. იხ. მემორანდუმი.

იხილეთ 
ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ: 
შინაგანაწესი


ერთმანეთს ემთხვევა შემდეგი წიგნების გამოცდები:

1. F3 - P4;
2. F2 - F5 - P7;
3. F6 - F7 - P1 - P2;
4. F4 - F8 - F9 - P3.


===============================================


საგამოცდო ნიმუშები:


F6 საგადასახადო დაბეგვრა (ამოხსნილი ნიმუშები)
F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F6 მოგების გადასახადი „ესტონური მოდელი“
F6 მოგების დეკლარაცია „ესტონური მოდელი“ (ამოხსნით)ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode