პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsბაფის პრეტენდენტების საყურადღებოდ! ACCA საერთაშორისო პროგრამაში (ფასდაკლებით) დარეგისტრირება გრძელდება 2018 წლი 28 მარტამდე!


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი


PDF ინსტიტუტის გამოცდების განრიგი, ივნისი 2018


PDF ინსტიტუტის გამოცდების შედეგები, იანვარი 2018

PDFგამოცდების შედეგების განხილვის გრაფიკი, 2018 იანვარიინსტიტუტის გამოცდების შედეგები ქვეყნდება შუალედურების გარეშე.

ჯამური ქულები უნდა ნახოთ ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზაში საკუთარ გვერდზე . ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა


ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ინსტიტუტის გამოცდებში, ვისაც მიღებული აქვს 40 ქულაზე ნაკლები, მას მონაცემთა ბაზაში სემესტრული გამოცდის ქულად ჩაეწერება 1 ქულა, რადგანაც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ არის გადალახული.

ჩაბარებულად ითვლება საგანი, როდესაც ჯამურ ქულაში (შეფასებაში) გიწერიათ 50 ქულა.

ჩაჭრილ სტუდენტებს (რომლებმაც ინსტიტუტის გამოცდაზე მიიღეს 35-49 ქულების შუალედში, თუ ბაფის გამოცდაზე გავლენ და დადებით შედეგს მიიღებენ) შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ ინსტიტუტის ადმინისტრაციას და ბაფის ქულა გადმოიტანონ ინსტიტუტის გამოცდის ქულად (მემორანდუმი ჩათვლების შესახებ გაფორმებულია 2015 წლის მაისიდან). განცხადება უნდა შემოიტანოთ არაუგვიანეს 30 დღისა ბაფის გამოცდების დასრულების შემდეგ. იხ. მემორანდუმი.

იხილეთ 
ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ: 
შინაგანაწესი


ერთმანეთს ემთხვევა შემდეგი წიგნების გამოცდები:

1. F3 - P4;
2. F2 - F5 - P7;
3. F6 - F7 - P1 - P2;
4. F4 - F8 - F9 - P3.


===============================================


საგამოცდო ნიმუშები:


F6 საგადასახადო დაბეგვრა (ამოხსნილი ნიმუშები)
F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F6 მოგების გადასახადი „ესტონური მოდელი“
F6 მოგების დეკლარაცია „ესტონური მოდელი“ (ამოხსნით)ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode