პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
პროფესიული სერთიფიცირების პროგრამაში შედის 14 წიგნი. თითოეული წიგნის სწავლა ჯამურად ჯდება დაახლოებით 680 ლარი (ყველა სავალდებულო გადასახადის ჩათვლით).

სწავლის ღირებულება: 400 ლარი

გადაიხადეთ ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტებზე:
შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი
სს თიბისი ბანკი, კოდი: TBCBGE22; a/a GE30TB0600000021467767
სს საქართველოს ბანკი, კოდი: BAGAGE22; a/a GE19BG0000000128960901


**************************************************************

ბაფის გამოცდის საფასური I და II ეტაპის წიგნებში: 180 ლარი
ბაფის გამოცდის საფასური III ეტაპის წიგნებში: 400 ლარი

წიგნების საფასური:
I ეტაპის წიგნები - 50 ლარი
II ეტაპის წიგნები - 70 ლარი
III ეტაპის წიგნები - 150 ლარი

საწევრო გადასახადი: პირველად რეგისტრაციისას 11 ლარი, შემდგომში ყოველ სემესტრში 6 ლარი.

გადაიხადეთ ბაფის საბანკო რეკვიზიტებზე:
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
სს თიბისი ბანკი, კოდი: TBCBGE22; a/a GE83TB0600000000700665
ან ბაფის სალაროში


**************************************************************

ჟურნალის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ 6 თვის ხელმოწერის ღირებულება: 36 ლარი

გადაიხადეთ ჟურნალის საბანკო რეკვიზიტებზე:
შპს ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“
სს თიბისი ბანკი, კოდი: TBCBGE22; a/a GE40TB0600000007467286
ან ბაფის სალაროში
ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy