პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
სწავლების ღირებულება 410 ლარი გადაიხადეთ ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტებზე:

შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი” (ს/კ: 202171 194)

სს „თიბისი“ ბანკი, BTBCBGE22; ა/ა GE30TB0600000021467767
სს საქართველოს ბანკი, BAGAGE22; ა/ა GE19BG0000000128960901

=======================
სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს ლექციების დაწყებამდე.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy